Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: een natuurlijke persoon die handelt als individu of als rechtspersoon vanuit een bedrijf.
2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Exploitatie Maatschappij Heerlijkheid Mariënwaerdt V.O.F.
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten waarbij gebruik gemaakt wordt van een digitaal systeem voor communicatie op afstand.
5. Partijen: Exploitatie Maatschappij Heerlijkheid Mariënwaerdt V.O.F. en consument samen.

Artikel 2 – De ondernemer
Naam: Exploitatie Maatschappij Heerlijkheid Mariënwaerdt V.O.F.
Postadres: ’t Klooster 5, 4153 RR Beesd
Bezoekadres: Oude waag 21, 4153 RC Beesd
Telefoonnummer: 0345-68 44 49 (Landgoedwinkel)
E-mailadres: landgoedwinkel@marienwaerdt.nl
KvK-nummer: 11049973
Btw-identificatienummer: NL809695662B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Exploitatie Maatschappij Heerlijkheid Mariënwaerdt V.O.F.
2. De tekst van deze voorwaarden zullen beschikbaar gesteld worden aan de consument voorafgaand aan de overeenkomst op afstand.
3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4 – Prijzen
1. Alle prijzen die de ondernemer hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die de ondernemer hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de ondernemer te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die de ondernemer niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 5 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit benadrukt worden in het aanbod.
2. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en/of omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn nauwkeurig en waarheidsgetrouw. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
1. Producten worden direct afgerekend in de webshop.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
• Het product niet is gebruikt
• Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of is aangepast
• Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
• De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud
• Het product geen los tijdschrift/krant is
• De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
• Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
3. Kosten voor een overeengekomen retourzending zullen voor rekening van de consument vallen tenzij het product verkeerd of kapot is geleverd.

Artikel 8 – Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de consument aangegeven adres.
3. De door de ondernemer opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De levertijd vangt aan op het moment dat de consument het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van de ondernemer.
5. De consument dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
6. Transportkosten zijn voor rekening van de consument, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 9 – Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan de ondernemer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de consument zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan de ondernemer, bij gebreke waarvan de ondernemer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 10 – Bewaring
1. Indien de consument bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de consument.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de consument.

Artikel 11 – Garantie
1. Er geldt een garantietermijn van 6 maanden, uitsluitend voor non-food producten, waarvan de defecten veroorzaakt zijn door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet wanneer de ondernemer kan aantonen dat het product is beschadigd door normale slijtage of is beschadigd als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de consument, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadigingen of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de consument op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de consument komen of van een derde die het product ten behoeve van de consument in ontvangst neemt.

Artikel 12 – Klachten
1. De consument dient een door de ondernemer geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen dat de consument redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de consument de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen de ondernemer uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de ondernemer in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de ondernemer aansprakelijk gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 13 – Wijzigingen algemene voorwaarden
1. De ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

Algemene voorwaarden webshop

Exploitatie Maatschappij Heerlijkheid Mariënwaerdt V.O.F.

E-mail: langoedwinkel@marienwaerdt.nl